Szukaj
Polski

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNO艢CI

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENT脫W SKLEPU INTERNETOWEGO

- FOOTBALL ACADEMY Sp. z o.o. -

Dzia艂aj膮c na podstawie przepis贸w rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z聽dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w聽zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z聽2016聽r. Nr聽119, str. 1 z p贸藕n. zm., dalej RODO), informuje si臋, 偶e:

SPIS TRE艢CI:

  1. Dane Administratora danych osobowych
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  3. Zakres podmiotowy Klauzuli 鈥 kogo dotyczy i spos贸b pozyskania danych
  4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  5. Odbiorcy danych
  6. Czas przechowania danych
  7. Prawo do sprzeciwu
  8. Rzetelno艣膰 i przejrzysto艣膰 przetwarzania - Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych
  9. Profilowanie

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Football Academy Sp. z o.o.聽z siedzib膮 w Opolu, ul. Kowalska 2, 45-590 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膮d Rejonowy w Opolu, VIII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS: 0000611267, NIP: 7543117299, REGON: 364122333, zwany dalej jako Administrator. Z Administratorem danych mo偶na skontaktowa膰 si臋 poprzez adres e-mail: info@footballacademy.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 500聽200 490 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Posiada Pani/Pan mo偶liwo艣膰 skontaktowania si臋 z powo艂anym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, pisz膮c na adres e-mail: iod@footballacademy.pl, b膮d藕 telefonicznie pod numerem tel.: 533322351.

3. Zakres podmiotowy i spos贸b pozyskania danych:

Pana/Pani dane osobowe zostaj膮 udost臋pnione Administratorowi bezpo艣rednio w trakcie procesu zak艂adania konta w sklepie internetowym lub sk艂adania zam贸wienia bez zak艂adania konta.

Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest niezb臋dne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Pani膮/Panem umowy, tj. w celu za艂o偶enia konta w sklepie i/lub dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dost臋pu do konta Administrator potrzebuje Pani/Pana adres e-mail, numer telefonu, imi臋 i nazwisko oraz adres do korespondencji, natomiast w celu realizacji zam贸wienia i dostarczenia zam贸wionego towaru potrzebuje Pani/Pana imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu i e-mail. Je艣li nie poda Pani/Pan wy偶ej wskazanych danych, Administrator nie b臋dziemy m贸g艂 zawrze膰 z Pani膮/Panem umowy. Podanie przez Pani膮/Pana pozosta艂ych danych osobowych jest dobrowolne.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator mo偶e przetwarza膰 Pani/Pana dane osobowe w szczeg贸lno艣ci w聽nast臋puj膮cych celach:

1) w zwi膮zku z zawarciem pomi臋dzy Pani膮/Panem a Administratorem umowy, na podstawie kt贸rej za艂o偶y艂a Pani/ za艂o偶y艂 Pan konto w sklepie internetowym prowadzonym przez Administratora pod adresem www.fa-shop.pl, a dane b臋d膮 przetwarzane wy艂膮cznie w celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

a) prawid艂owego wykonywania um贸w, w tym realizacji sk艂adanych przez Pana/Pani膮 zam贸wie艅,

b) korzystania z us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮,

c) umo偶liwienia zarz膮dzania kontem w sklepie internetowym oraz umo偶liwienia wgl膮du w histori臋 zam贸wie艅,

d) umo偶liwienia dokonania zakup贸w w ramach sklepu,

e) umo偶liwienia dokonania p艂atno艣ci za dokonane zakupy,

2) podejmowania czynno艣ci zmierzaj膮cych do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

3) wykonania um贸w sprzeda偶y produkt贸w lub 艣wiadczenia us艂ug oferowanych przez Administratora, a tak偶e w celu wykonywania wszelkich innych um贸w zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Administratora, gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania ww. um贸w, zlece艅, itp., a tak偶e udzielanie odpowiedzi i聽wyja艣nie艅 na Pa艅stwa pisma, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

4) promocji i marketingu dzia艂alno艣ci sklepu internetowego prowadzonego przez Administratora, a tak偶e wszelkiej dzia艂alno艣ci sportowej i sprzeda偶owej oraz us艂ugowej prowadzonej przez Administratora, w tym w zakresie organizowania szk贸艂ek pi艂karskich, r贸偶nych form wypoczynku, a tak偶e w zakresie wynajmu obiekt贸w sportowych, jako realizacja prawnie uzasadnionych interes贸w Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

5) archiwalnych (dowodowych) b臋d膮cych realizacj膮 prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania fakt贸w oraz prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej dzia艂alno艣ci Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

6) ewentualnych ustale艅, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, b臋d膮cych realizacj膮 prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

7) w celach obj臋tych odr臋bnie wyra偶onymi przez Pani膮/Pana zgodami na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

8) w celu organizacji konkurs贸w i akcji marketingowych lub rabatowych w kt贸rych mo偶e Pani/Pan wzi膮膰 udzia艂 (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

9) w celu zapewnienia obs艂ugi us艂ug p艂atniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

10) w celu realizacji innych obowi膮zk贸w lub uprawnie艅 wynikaj膮cych lub mog膮cych wynikn膮膰 dla Administratora i jego partner贸w w przepis贸w prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Administrator mo偶e przekaza膰 Pani/Pana dane osobowe do nast臋puj膮cych kategorii odbiorc贸w danych, w celach zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮 Administratora dla zapewnienia realizacji cel贸w przetwarzania danych osobowych: podmiotom odpowiedzialnym za realizacj臋 p艂atno艣ci za zam贸wienie, partnerom Administratora wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem w zakresie jego dzia艂alno艣ci, podmiotom organizuj膮cym konkursy lub akcje marketingowe i inne z udzia艂em klient贸w sklepu internetowego dostawcom us艂ug IT i oprogramowania, dostawcom towar贸w obj臋tych przedmiotem wsp贸艂pracy, podwykonawcom, operatorom pocztowym, poddostawcom, firmom ochroniarskim, transportowym i kurierskim, jak i innym firmom i podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem w zakresie zwi膮zanym z dzia艂alno艣ci膮 Administratora, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom 艣wiadcz膮cym obs艂ug臋 ksi臋gowo-rachunkow膮, audytorsk膮 - przy czym takie podmioty przetwarzaj膮 dane na podstawie umowy z Administratorem i wy艂膮cznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Ponadto Pani/Pana dane mog膮 by膰 przekazane do pa艅stw trzecich w zwi膮zku z dzia艂aniami podejmowanymi na serwisach spo艂eczno艣ciowych oraz wykorzystaniem wtyczek i聽innych narz臋dzi pochodz膮cych z tych serwis贸w albo gdy odbiorca danych ma siedzib臋 w pa艅stwie trzecim.

6. Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez nast臋puj膮ce okresy:

1) przez okres funkcjonowania konta na portalu sklepu internetowego,

2) przez okres zmierzaj膮cy do zawarcia umowy, z艂o偶enia i przyj臋cia do realizacji zam贸wienia

3) przez okres wykonywania umowy sprzeda偶y, w tym przez okres realizacji przys艂uguj膮cych na jej podstawie roszcze艅 i do up艂ywu 12 miesi臋cy od ko艅ca okresu przedawnienia wszelkich roszcze艅 wynikaj膮cych lub mog膮cych wynikn膮膰 z przyj臋tej lub z艂o偶onej oferty albo zawartej przez strony umowy 鈥 dotyczy danych niezb臋dnych do zawarcia lub wykonywania umowy,

4) do czasu za偶膮dania przez osob臋 fizyczn膮, kt贸rej dane s膮 przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usuni臋cia jej danych osobowych z zasob贸w Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a tak偶e do czasu zg艂oszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych - w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

5) w ka偶dym przypadku 鈥 przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowi膮zk贸w lub uprawnie艅 wynikaj膮cych z tych przepis贸w i dochodzenia zw. z tym roszcze艅 lub obrony przed roszczeniami,

6) dla cel贸w archiwalnych lub statystycznych 鈥 przez okres nie d艂u偶szy ni偶 10 lat po wyga艣ni臋ciu stosunku prawnego 艂膮cz膮cego Pani膮/Pana z Administratorem.

7. Prawo do sprzeciwu.聽

W zakresie, w jakim podstaw膮 przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przes艂anka prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo gdy dane s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, przys艂uguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarza膰 Pani/Pana dane w tych celach, chyba 偶e Administrator b臋dzie w stanie wykaza膰, 偶e w stosunku do Pani/Pana danych istniej膮 dla Administratora wa偶ne prawnie uzasadnione podstawy, kt贸re s膮 nadrz臋dne wobec Pani/Pana interes贸w, praw i聽wolno艣ci lub Pani/Pana dane b臋d膮 niezb臋dne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅. Aby wykona膰 prawo do sprzeciwu, nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Administratorem i z艂o偶y膰 wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za po艣rednictwem poczty e-mail.

8. Rzetelno艣ci i przejrzysto艣膰 przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w zwi膮zku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce uprawnienia:

1) Prawo dost臋pu do danych osobowych, prawo 偶膮dania ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikaj膮cych z RODO;

2) W zakresie w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpo艣redni 鈥 prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu;

3) W zakresie w jakim podstaw膮 przetwarzania danych osobowych jest zgoda 鈥 prawo cofni臋cia zgody. Wycofanie zgody nie ma wp艂ywu na zgodno艣膰 przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofni臋ciem;

4) W zakresie w jakim dane s膮 przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;

5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim s艂u偶膮 do zawarcia i wykonania umowy, jest niezb臋dne do ww. cel贸w, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy b臋dzie niemo偶liwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, kt贸rych przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, i偶 Administrator nie zrealizuje dzia艂a艅 wobec Pana/Pani, gdy te dzia艂ania uwarunkowane s膮 ww. zgod膮;

7) Administrator mo偶e podejmowa膰 decyzje o przetwarzaniu danych osobowych w spos贸b zautomatyzowany, w tym w zakresie profilowania;

8) Dane osobowe mog膮 by膰 przekazywane do pa艅stwa nienale偶膮cego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (pa艅stwa trzeciego) lub organizacji mi臋dzynarodowej w rozumieniu RODO w przypadku korzystania przez Administratora z us艂ug portali spo艂eczno艣ciowych lub serwis贸w (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google+).

9. Profilowanie

Administrator na potrzeby prezentowania Pani/Panu reklam, ofert lub promocji (rabat贸w), mo偶e w spos贸b zautomatyzowany analizowa膰 Pani/Pana preferencje na podstawie w szczeg贸lno艣ci cz臋stotliwo艣ci odwiedzania sklepu internetowego, przegl膮danych towar贸w, sk艂adanych zam贸wie艅, dokonywanych zwrot贸w, etc. i w ten spos贸b dostosowywa膰 do Pani/Pana zainteresowa艅, prezentowane reklamy i oferty oraz akcje marketingowe lub rabatowe. Pozwala to na lepsze zrozumienie Pani/Pana oczekiwa艅 oraz na dostosowanie si臋 do Pani/Pana potrzeb, nie wp艂ywaj膮c jednak istotnie na Pani/Pana decyzje. Dzi臋ki korzystaniu przez Administratora z zawansowanych technologii, powy偶sze dzia艂ania cz臋sto b臋d膮 wykonywane przez system w spos贸b zautomatyzowany, dzi臋ki czemu wysy艂ane tre艣ci b臋d膮 najbardziej aktualne, a Pani/Pan jako klient sklepu, b臋dziecie mogli si臋 z nimi szybko zapozna膰.